การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด

 

START THAILAND Co., Ltd. สำนักงานใหญ่ประเทศไทย 491/16 ชั้น 4 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

เลขทะเบียนบริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0107538000037
(ในที่นี้ คือ "START THAILAND")

 

1.บทบัญญัติเบื้องต้น

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับบุคคล และสามารถระบุถึงบุคคลนั้นๆได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ในที่นี้ คือ "ข้อมูลส่วนบุคคล ").

ข้อมูลสำคัญ คือ ข้อมูลทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น สัญชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ถิ่นกำเนิด ความเห็นด้านการเมือง สมาชิกสภาพแรงงาน ศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรม สุขภาพ เพศสภาพและข้อมูลด้านพันธุกรรม หรือ ลักษณะทางกายภาพ หรือข้อมูลต่างๆที่สามารถระบุถึงบุคคลนั้นๆได้ (ในที่นี้คือ ‘ข้อมูลสำคัญ’)

2.การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป (อ้างอิงจากข้อ 6) ของบริษัทจัดหางานSTART THAILANDจำกัด ในการลงทะเบียนใช้งานบริการของเรา ผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องระบุข้อมูลสำคัญบางอย่างที่ระบบต้องการเพื่อใช้ในการลงทะเบียน  ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนอื่นๆที่ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้สมัครเอง

ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่ระบุข้อมูลสำคัญที่ท่านไม่ต้องการเปิดเผยได้ บริษัทจัดหางาน START THAILAND ไม่มีอำนาจในการร้องขอให้ท่านแสดงข้อมูลนั้นๆได้ หากท่านได้ระบุข้อมูลสำคัญใดๆในระหว่างการสมัคร หมายความว่าท่านได้ทำด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

3.การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดหางาน START THAILAND มีระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง

บริษัทจัดหางาน START THAILAND จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้ไว้อย่างดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ

บริษทจัดหางาน START THAILAND ขอยืนยันว่า เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยวิธีที่ทันสมัยที่สุดและปลอดภัยที่สุด ให้ปลอดภัยจากการนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำข้อมูลของสมาชิกไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หรือข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบของ START THAILAND หรือการนำข้อมูลไปใช้ในการทำผิดกฎหมาย หรือการที่ผู้ใช้เองยินยอมให้บุคคลอื่นสามารถใช้บัญชีของท่านได้ บริษัทจัดหางาน START THAILANDจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สมาชิกผู้ใช้งานให้การยอมรับและรับรู้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงด้านการละเมิดข้อมูลโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นได้

หากไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้ใช้งาน บริษัทจัดหางาน START THAILANDจะไม่มีอำนาจในการดำเนินการ ส่งต่อ ขาย หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของสมาชิก หรือกระทำการใดๆที่ขัดกับ กฎข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และขัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของ บริษัทจัดหางาน START THAILAND.

ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทจัดหางาน START THAILAND เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่มีการร้องขอและชอบด้วยกฎหมาย (เช่น การนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการพิจารณาคดี)

บริษัทจัดหางาน START THAILAND  มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อใช้ในการปกป้องสิทธิของบริษัทจัดหางาน START THAILAND เอง หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นของสมาชิกเองหรือบุคคลอื่น

 

4.การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานยอมรับว่า บริษัทจัดหางาน START THAILAND มีอำนาจในการจัดเก็บและติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อมีความต้องการได้ (เช่น เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและให้บริการแก่สมาชิกซึ่งเป็นที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป)

ผู้ใช้ทำเครื่องหมายยอมรับและยินยอม ‘เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน รวมทั้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล’ มีผลทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

หากมีการแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมาย (ในที่นี้คือ พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) สมาชิกยินดีให้บริษัทจัดหางาน START THAILAND นำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการจัดหางานต่างๆ เช่น  การใช้งานในระบบ บัญชีผู้ใช้ หรือเพื่อกระทำการใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ซึ่งในที่นี้รวมถึงการโพสต์เรซูเม่เข้าสู่ระบบ หรือการค้นหาเรซูเม่ใหม่ในระบบโดยบริษัทผู้ว่าจ้างต่างๆที่เป็นสมาชิกของ บริษัทจัดหางาน START THAILAND แต่ทั้งนี้การดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่ผิดกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท

ในการค้นหาเรซูเม่ทั้งหมดในระบบ บริษัทผู้ว่าจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความถูกต้องและไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

บริษัทผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบมิให้เรซูเม่ในระบบสูญหาย ถูกนำไปใช้โดยมิชอบ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูลใดๆในเรซูเม่

บริษัทผู้ว่าจ้างสามารถนำเรซูเม่ที่ได้รับจากการค้นหาในระบบของเราไปใช้งานได้เฉพาะเพื่อการจ้างงานเท่านั้น บริษัทผู้ว่าจ้างมีสิทธิตามกฎหมายที่จะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเพื่อใช้ในการพิจารณารับพนักงานใหม่เข้าทำงานได้ หากไม่มีการตอบรับใดๆจากผู้สมัครงาน บริษัทผู้ว่าจ้างต้องลบข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครออกจากระบบ บริษัทผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลในเรซูเม่ให้บุคคลอื่นทราบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น หากบริษัทผู้ว่าจ้างต้องการนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการใดๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ บริษัทผู้ว่าจ้างต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นๆเป็นลายลักษณ์อักษร

 หากมีข้อสงสัยเกิดขึ้น บริษัทจัดหางาน START THAILAND จะดำเนินการตรวจสอบการร้องขอดูข้อมูลจากบริษัทผู้ว่าจ้าง รวมทั้งทำการตรวจสอบเอกสารการยินยอมอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างมีความถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลที่ได้รับจากบรัษัทจัดหางาน START THAILAND อย่างดีที่สุด ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปของบริษัทจัดหางาน START THAILAND ในกรณีที่บริษัทผู้ว่าจ้างไม่สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญต่างๆที่ได้รับจาก บริษัทจัดหางาน START THAILAND และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทจัดหางาน START THAILAND บริษัทจัดหางาน START THAILAND มีสิทธิตามกฎหมายในการเรียกร้องค่าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น

ผู้ใช้ยินดีให้บริษัทจัดหางาน START THAILAND นำข้อมูลทั่วไปที่ไม่ระบุตัวบุคคล ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบและการให้บริการต่างๆได้ ข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่มีการระบุข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลใดๆที่สามารถชี้เฉพาะตัวบุคคลได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทจะไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้บุคคลอื่นรับรู้ได้ นอกจากบริษัทผู้ว่าจ้างที่เป็นสมาชิกของบริษัทจัดหางาน START THAILAND เท่านั้นที่สามารถติดต่อผู้สมัครได้โดยตรง บริษัทจัดหางาน START THAILAND สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อการโฆษณา หรือการทำการตลาดต่างๆได้ แต่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆของสมาชิกผู้ใช้บริการ

บริษัทจัดหางาน START THAILAND สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ในการสมัครงานของท่านได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

5.ความถูกต้องสมบูรณ์ของการยินยอม

 

สมาชิกผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทจัดหางาน START THAILAND นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อการจัดหางาน โดยการยินยอมนี้มีระยะเวลาสิบปี บริษัทจัดหางาน START THAILAND สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินการต่างๆได้ภายใต้กฎหมาย นอกจากจะมีการยกเลิกการยินยอมโดยผู้ใช้ ทั้งนี้การยกเลิกการยินยอมนี้จะไม่มีผลต่อกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลๆใดที่บริษัทจัดหางาน START THAILAND สามารถทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

6. การยกเลิกการยินยอม

สมาชิกผู้ใช้งานยินยอมให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อการสมัครงานอย่างเต็มใจ

หลังจากมีการยกเลิกการยินยอมการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อการจัดหางานแล้ว บริษัทจัดหางาน START THAILAND จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกออกจากระบบ และจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของสมาชิกไม่ว่าทางใดก็ตาม ในกรณีนี้สมาชิกจะไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขและข้อตกลงซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิกผู้ใช้งาน และการยกเลิกการยินยอมนี้จะไม่มีผลใดๆกับกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกผู้ใช้งานที่บริษัทจัดหางาน START THAILAND สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย

7.การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้¨

 

สมาชิกสามารถขอดูกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวจาก บริษัทจัดหางาน START THAILAND ได้ หลังจากได้มีการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว.

หากมีการร้องขอข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดหางาน START THAILAND ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้สมาชิกผู้ใช้งานทราบ โดยอ้างอิงจาก กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

8. บทบัญญัติส่วนท้าย
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนสำคัญ และมีความต่อเนื่องมาจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

 

START THAILAND Co., Ltd.
START THAILAND Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ประเทศไทย 491/16 ชั้น 4 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

เลขทะเบียนบริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0107538000037

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.. 2559